Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

W związku z nowymi wymogami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącymi wymogu liczby gmin wchodzących w skład LGD wśród członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy zrodziła się idea o połączeniu sił i utworzeniu wspólnej LGD. Pomysł był o tyle trafny, że dotychczasowa współpraca obu LGD odbywała się wzorcowo. Realizowaliśmy szereg inicjatyw, które pomimo lokalizacji na obszarze poszczególnych Lokalnych Grup Działania uzupełniały się nawzajem. Wśród organizacji pozarządowych działających na naszym terenie jest wielu członków zamieszkałych na obszarze działania obu LGD. Głównym czynnikiem wpływającym na ten fakt jest bliskie sąsiedztwo gmin wchodzących w skład naszego LGD oraz przynależność do jednego powiatu. Wybór wspólnego działania był zatem jedynym rozsądnym pomysłem. Na potrzeby nowego okresu programowania powołaliśmy nowe stowarzyszenie w skład którego wchodzą członkowie dotychczasowych LGD tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” i Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy. Lokalna Grupa Działania pod nazwą Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 lipca 2015 r. pod NR KRS 0000568187.

Nowoutworzona Lokalna Grupa Działania jest zatem kontynuatorką działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Wielicka Wieś oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wspólnota Królewskiej Puszczy, które w okresie programowania 2007-2o13 realizowały na swoim obszarze LSR.
Doświadczenie podmiotów tworzących LGD, mające kluczowe znaczenie dla wdrażania planowanej Lokalnej Strategii Rozwoju wynika m.in. z działań:
LGD Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy:
Realizacja podejścia LEADER w okresie programowania w latach 2007 – 2013. Obszar działania: Gmina Niepołomice, Gmina Kłaj obejmuje obszar 161,00 km2, zamieszkały przez 32 084 osoby, środki do dyspozycji na lata 2009-2015: 4 748 432,00 zł. Do LGDStowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy wpłynęło w ramach podejścia LEADER 121 wniosków, które zostały obsłużone przez LGD i przekazane do oceny merytoryczno-formalnej do Urzędu Marszałkowskiego. Spośród 3 816 864,67 zł przeznaczonych na działanie „Wdrażanie LSR” i „Projekty współpracy” LGD wykorzystała 3 726 581,77 zł co stanowi 97,67%. Dzięki czemu LGD uplasowało się na 3 miejscu w województwie pod względem wykorzystania środków według danych Urzędu Marszałkowskiego na dzień 13 października 2015 roku. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy korzystała również ze środków POKL oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizując 4 projekty o łącznej wartości środków w wysokości ok. 155 000,00 zł.
Zrealizowane ze środków LGD operacje przyczyniły się do wielu zmian na terenie gmin Niepołomice i Kłaj. Zmiany te dotyczą głównie:
 Wzmocnienia tożsamości lokalnej, waloryzacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 Podniesienia atrakcyjności obszarów wiejskich wokół Królewskiej Puszczy jako miejsc zamieszkania i wypoczynku
 Dostosowania lokalnej edukacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy, oraz zróżnicowania rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne tradycje
Wyżej wymienione cele realizowane były poprzez następujące cele szczegółowe : Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej wartości dziedzictwa obszarów LGD od najmłodszego do najstarszego pokolenia, Zidentyfikowanie zasobów i wyeksponowanie lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych, Poprawa stanu infrastruktury związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym LGD,
Wzrost poziomu kompetencji liderów i osób z pasją w zakresie organizacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, Poprawa infrastruktury społecznej, Wsparcie przedsiębiorczości mającej wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, Poszerzenie i zróżnicowanie oferty organizacji czasu wolnego, Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie różnicowania przedsiębiorczości różnych grup społeczności lokalnej, diagnozowanie i monitorowanie
sytuacji na rynku pracy i edukacji, odnowienie tradycyjnych zawodów, poprawa infrastruktury edukacyjnej i na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie relacji pomiędzy małym a dużym biznesem, Wzmocnienie relacji i powiązań pomiędzy poszczególnymi sołectwami, domami kultury i szkołami, Modernizacja miejsc spotkań społeczności lokalnej, Rozwój inicjatyw
integrujących ludność napływową, Wypromowanie działań integrujących społeczność lokalną, Poprawa oferty ukierunkowanej na młodzież, stworzenie systemu inicjowania i wdrażania projektów społecznych i gospodarczych wokół Królewskiej Puszczy, wzmocnienie systemu infrastruktury informatycznej i obiegu informacji łączących sołectwa obszaru Lokalnej Grupy Działania, podniesienie kwalifikacji lokalnych liderów w zakresie możliwości wspierania rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie informacji i systemów informatycznych.
Wymiernymi efektami działań we wskazanym wyżej obszarze są:
 55 wybudowanych/ przebudowanych/ zmodernizowanych/ wyposażonych miejsc/ obiektów sprzyjających zaspokojeniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców obszaru LGD
 12 wydarzeń popularyzujących obszar LGD i produkt lokalny
 10 inicjatyw w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego
 7 przedsięwzięć z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi komputera i Internetu
 14 inicjatyw promujących prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia
 5 Inicjatyw stwarzających możliwość integracji wśród mieszkańców (regionalne festyny, okolicznościowe imprezy)
 3 Inicjatywy z cyklu zajęć edukacyjnych dla młodzieży
Oceniając wpływ zrealizowanych ze środków LGD operacji można jednoznacznie stwierdzić, że projekty te przyczyniły się do wielu zmian na terenie gmin Niepołomice i Kłaj. Co więcej zmiany te mają charakter pozytywny – doszło bowiem do poprawy sytuacji w stosunku do stanu wyjściowego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” www.wielickawies.pl
Realizacja podejścia LEADER w okresie programowania w latach 2007 – 2013. Obszar działania: Gmina Wieliczka obejmuje obszar 100,00 km2, zamieszkały przez 55 231 osób, środki do dyspozycji na lata 2009-2015: 7 155 504,00 zł. Do Lokalnej Grupy Działania „Wielicka Wieś” wpłynęło w ramach podejścia LEADER 130 wniosków które zostały obsłużone przez LGD i przekazane do oceny merytoryczno-formalnej do Urzędu Marszałkowskiego. Spośród 5 753 412,00 zł przeznaczonych na działanie „Wdrażanie LSR” i „Projekty współpracy” LGD wykorzystała 5 503 453 zł, co stanowi 95,66%. Dzięki czemu LGD uplasowało się na 5 miejscu w województwie pod względem wykorzystania środków według danych Urzędu Marszałkowskiego na dzień 13 października 2015 roku.
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju skoncentrowana była na 2 głównych kierunkach:
 Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych
 Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia
Wyżej wymienione cele realizowane były poprzez następujące cele szczegółowe: poprawa oferty turystycznej i agroturystycznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia, poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców wielickich wsi.
Zdaniem mieszkańców obszaru, działania promujące działalność LGD „ Wielicka Wieś” były skuteczne. Zdecydowana większość ankietowanych w badania ewaluacyjnych deklarowała, że w obszarach dotyczących infrastruktury i usług turystycznych, dostępności do sportu i rekreacji, stanu infrastruktury i dostępności do kultury warunki życia poprawiły się. Ankietowani są zgodni co do działań w obszarach, które LGD przyjęło za cele szczegółowe, tj. zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oraz poprawa oferty turystycznej i agroturystycznej, że tu również dostrzegają pozytywne zmiany.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.